پشم سنگ تخته ای

ضخامت 4 سانتیمتر

هربسته 4.32مترمربع (6 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)

دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D150

نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

قیمت هر متر مربع: 81.000تومان

قیمت هر بسته : 349.000تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021