• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 2 سانتیمتر
  • به صورت متری برش داده می شود
  • هر متر 15.000
  • به صورت رولی متری 12.200 هر رول 46 متر می باشد.

قیمت هر متر برش خورده: 24/000 تومان

قیمت هر متر در رول:20.500  تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021