• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 2 سانتیمتر
  • به صورت متری برش داده می شود
  • هر متر 28.000
  • به صورت رولی متری 24.200 هر رول 50متر می باشد.

قیمت هر متر برش خورده: 28/000 تومان

قیمت هر متر در رول:23.700  تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021