آرشیو برچسب های: اقلیم کوهستانی

کنترل و کاهش صدا در معماری اقلیم ها

پیشینه معماری در تاریخ هنر ایران، بسیار زیاد است. از سویی دیگر تنوع اقلیم و [...]