3,645,000 تومان4,400,000 تومان

  • 42 عدد +MD 
  • 9 عدد ویو وود رنگی 
  • 4 عدد فلکسی 
  • 2 عدد دیفیوزر ابری
  • 12 عدد بیس تراپ 
  • شما می توانید با انتخاب گزینه های مختلف ضخامت و دانسیته را مشخص کنید.

تلفن سفارش 384-090-91-021