2,500,000 تومان3,200,000 تومان

  • 40 عدد MD+  
  • 4 عدد فلکسی 
  • 5 عدد فلکسی وود 
  • 3 عدد ویو وود 5 
  • 2 عدد دیفیوزر ابری
  • شما می توانید با انتخاب گزینه های مختلف ضخامت و دانسیته را مشخص کنید.

تلفن سفارش 384-090-91-021