2,000,000 تومان3,090,000 تومان

  • 4 عدد فلکسی
  • 7عدد هرمی 2*1 متر 
  • 5 عدد وویوود 
  • 2 عدد بیس تراپ شاترز
  • ضخامت 5 سانت
  • دانسیته 20 و 30

تلفن سفارش 384-090-91-021