2,150,000 تومان3,400,000 تومان

  • 4 عدد فلکسی
  • 7عدد هرمی 2*1 متر 
  • 5 عدد وویوود 
  • 2 عدد بیس تراپ شاترز
  • شما می توانید با انتخاب گزینه های مختلف ضخامت و دانسیته را مشخص کنید.

تلفن سفارش 384-090-91-021