پشم سنگ پتویی

ضخامت 5 سانتیمتر

 3.6 مترمربع (عرض 1.2متر * طول 3 متر)

 دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D150

نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

قیمت هر متر مربع: – تومان

قیمت هر رول: – تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021