پشم سنگ پتویی

ضخامت 5 سانتیمتر

 6 مترمربع (عرض 1.2متر * طول 5 متر)

 دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D50

نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

قیمت هر متر مربع: 104/600 تومان

قیمت هر رول: 628,100 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021