پشم سنگ تخته ای

ضخامت 3 سانتیمتر

هربسته 11.52 مترمربع (16 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)

دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80

نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

قیمت هر متر مربع: 29/000 تومان

قیمت هر رول: 335,000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021