پشم سنگ تخته ای

ضخامت 5 سانتیمتر

هربسته 4.32 مترمربع (6 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)

دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80

نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

قیمت هر متر مربع: 48.000 تومان

قیمت هر بسته : 208.000تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021