پشم سنگ تخته ای

ضخامت 5 سانتیمتر

هربسته 7.2 مترمربع (10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)

دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80

نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

قیمت هر متر مربع: 45/000 تومان

قیمت هر بسته : 324.000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021