پشم سنگ تخته ای

ضخامت 5 سانتیمتر

هربسته 5.76 مترمربع (8 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)

دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D50

نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

قیمت هر متر مربع: 40.500 تومان

قیمت هر بسته : 233.280 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021