پشم سنگ تخته ای

ضخامت 3 سانتیمتر

هربسته 7.20مترمربع (10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر)

دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D120

نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

قیمت هر متر مربع: – تومان

قیمت هر رول: – تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021